Обавјештење по члану 52. Закона о јавним набавкама БиХ

Код уговорног органа не постоје привредни субјекти који се, у планираном поступку јавне набавке робе: Набавка и уградња лед расвјете за потребе ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Бања Лука, могу појавити као учесници, а који су у сукобу интереса у смислу члана 52. Закона о јавним набавкама БиХ.